சொல்ல விரும்பாதவை 28-10-2008

கருத்துச்சுதந்திரம் இருக்கிறது
என்னிடம் கணினி இருக்கிறது
இணைய வசதி இருக்கிறது
சமைத்துப்போட ஆள் இருக்கு அல்லது
சாப்பிட வசதி இருக்கு
தேவையென்றால் டாஸ்மாக் இருக்கு!
அவசியமென்றால் அவளை அழைக்கலாம்
பொழுது போகவில்லையென்றால் எழுதலாம்!
சிலருக்கதை புழுகலாம்...
ஆகவே...